• Pi Beta Phi Facebook
  • Pi Beta Phi Twitter
  • Pi Beta Phi YouTube
  • Pi Beta Phi Blog
  • Pi Beta Phi LinkedIn
  • Pi Beta Phi Pinterest
  • Pi Beta Phi Instagram
Choose a chapter:
Recruitment Contacts: Kristen Danielle Jones
Chapter Address: 109 Hillsborough St
Chapel Hill, NC 27514-3520
Fall Recruitment Begins: Thursday, August 29, 2019
Fall Recruitment Ends: Wednesday, September 04, 2019
Spring Recruitment Begins:
Spring Recruitment Ends: