• Pi Beta Phi Facebook
  • Pi Beta Phi Twitter
  • Pi Beta Phi YouTube
  • Pi Beta Phi Blog
  • Pi Beta Phi LinkedIn
  • Pi Beta Phi Pinterest
  • Pi Beta Phi Instagram
Choose a chapter:
Recruitment Contact: Mary Mackenzie Weigert
Chapter Address: 526 Gadsden St
Columbia, SC 29201-4110
Fall Recruitment Begins: Thursday, August 17, 2017
Fall Recruitment Ends: Sunday, August 27, 2017
Spring Recruitment Begins:
Spring Recruitment Ends: